Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Het i-4-1-Health partnerschap stelt de informatie op de internetsite www.i41health.eu met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Het i-4-1-Health partnerschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook houdt het i-4-1-Health partnerschap zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.i41health.eu mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het i-4-1-Health projectmanagement, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Privacy

Alle gegevens die bezoekers c.q. gebruikers van de internetsite www.i41health.eu verstrekken aan het i-4-1-Health partnerschap, worden als vertrouwelijk beschouwd. Tenzij dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd of expliciet anders kenbaar gemaakt, worden deze gegevens door het i-4-1-Health partnerschap niet bekendgemaakt aan derden.

Cookiewetgeving

Informeren over cookies verplicht
Sinds de inwerkingtreding per 1 juni 2012 van de telecomwet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website www.i41health.eu maakt gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te krijgen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. 

Cookies verwijderen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Verwijzing naar andere informatiebronnen

Verwijzingen op de internetsite www.i41health.eu voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan het i-4-1-Health partnerschap beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Het i-4-1-Health partnerschap kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.i41health.eu

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van het i-4-1-Health project. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.i41health.eu in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van het i-4-1-Health projectmanagement heeft.

Wijzigingen

Het i-4-1-Health partnerschap behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.i41health.eu van kracht.